Tässä blogissa tarkastellaan esimerkkilaskelmaa kustannussäästöistä, jotka voidaan saavuttaa paremmalla viestinnällä ja omaisten osallistamisella hoivaorganisaatiossa, kuten hyvinvointialueella.

Lue tästä aiempi kirjoituksemme miten eri tavoin paremmalla viestinnällä voidaan tuoda kustannussäästöjä sote-sektorille ja etenkin vanhushoivaan. Seuraavaksi näytämme miten tämä tehdään käytännössä.

Laskelman taustalla on seuraavat olettamukset:

 • keskimääräinen kotihoidon käynti (palkkakulut, sivukulut, matkat) = 50€/käynti
 • keskimäärin asiakkaalla tehdään 14 käyntiä per viikko (2 käyntiä per päivä)
 • Esimerkin hoivaorganisaatiossa (esim. Hyvinvointialue) on 3000 kotihoidon asiakasta

Oletetaan, että parempi viestintä ja omaisten osallistuminen vähentävät kotihoidon käyntien määrää 10 % (1,4 käyntiä per asiakas viikossa). Tämä säästö tulee esimerkiksi sillä, että omaiset, läheiset ja muu tukipiiri käy asiakkaan luona, jolloin hoitajien ei tarvitse käydä. Toimivan omaisviestinnän, kuten Onervan, avulla voidaan koordinoida käyntejä omaisten ja hoitajien välillä.

Lisäksi oletetaan, että puhelinsoittojen, selvitystöiden ja muiden hallinnollisten tehtävien määrä vähenee 15 %. Tämä säästö tulee kun huolipuhelut, yhteentörmäykset ja muut usein tarpeettomatkin selvitystyöt jäävät pois kun viestintä eri osapuolien välillä toimii.

1. Vähentyneet kotihoidon käynnit:

Keskimääräinen käynti maksaa organisaatiolle 50 euroa ja viikossa tehdään 14 käyntiä per asiakas. Käyntien määrän vähentyessä 10 %, säästö per asiakas viikossa on:

1,4 käyntiä * 50 euroa = 70 euroa / viikko / asiakas

Kun kotihoidon asiakkaita on 3000 niin säästöä tulee:

 • Viikossa: 70 euroa * 3000 hlö = 210 000 euroa
 • Vuodessa: 70 euroa * 3000 hlö * 52 viikkoa = 10 920 000 euroa

Eli aktivoimalla ja osallistamalla omaisia ja muuta tukipiiriä, voidaan saavuttaa liki 11 miljoonan euron säästöt.

2. Vähentyneet hallinnolliset tehtävät:

Oletetaan, että hallinnolliset tehtävät (puhelinsoitot, selvitystyöt jne.) maksavat organisaatiolle keskimäärin 30 euroa per asiakas viikossa. Vähentyessä 15 %, säästö per asiakas viikossa on:

30 euroa * 15 % = 4,5 euroa / viikko / asiakas

Jos toimit tiimivetäjänä tai esimerkiksi palvelutalon johtajana, osaat arvioida kuinka paljon huolipuhelut ja yhteentörmäyksistä johtuvat asioiden selvittelyt vievät sinun ja tiimisi aikaa.

Yhteensä viikoittaiset säästöt per asiakas ovat:

70 euroa (vähentyneet käynnit) + 4,5 euroa (vähentyneet hallinnolliset tehtävät) = 74,5 euroa

Vuodessa säästöt per asiakas:

74,5 euroa * 52 viikkoa = 3874 euroa per asiakas

Tässä esimerkissä vuosittaiset säästöt per asiakas olisivat siis 3874 euroa. Lasketaan seuraavaksi paljonko tämä tarkoittaa koko hyvinvointialueelle.

Yli 11 miljoonan euron säästö hyvinvointialueelle paremmalla viestinnällä

Kun otetaan huomioon esimerkki hoivaorganisaation 3000 kotihoidon asiakasta, lasketaan kustannushyödyt koko organisaatiolle kuukausitasolla ja vuositasolla seuraavasti:

Viikottaiset säästöt per asiakas: 74,50 euroa

Viikottaiset säästöt koko organisaatiolle:

74,50 euroa * 3000 asiakasta = 223 500 euroa / viikko

Vuosittaiset säästöt koko organisaatiolle on siis:

223 500 euroa * 52 = 11 622 000 euroa

Näin ollen esimerkin hoivaorganisaatiossa parempi viestintä ja omaisten osallistuminen voivat tuoda huomattavia kustannussäästöjä koko organisaation tasolla. Tässä esimerkissä viikottaiset säästöt koko organisaatiolle olisivat 223 500 euroa/viikko ja vuosittaiset säästöt jopa 11 622 000 euroa.

Mitä teidän hyvinvointialue tekisi ylimääräisellä 11 miljoonalla? Kuinka monta uutta hoitajaa sillä voisi palkata?

Laskelma voi tuntua naiivilta ja suoraviivaiselta mutta antaa lähtökohdan jota tavoitella ja josta keskustella. Ja toki kustannussäästöjen lisäksi paremmalla viestinnällä on lukuisia muitakin hyötyjä (lue tästä)

Jos haluat tietää miten tämä tehdään käytännössä, ota rohkeasti yhteyttä ja näytämme mielellään esimerkkejä eri puolilta Suomea missä Onerva on käytössä. Useissa kunnissa on lähdetty aktiivisesti ja rohkeasti osallistamaan omaisia Onervan avulla ja tavoittelemaan yllä laskettuja säästöjä.

format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen

Kotihoidon viestintä on keskeisessä roolissa vanhusten hoidon laadun varmistamisessa ja kustannustehokkuuden saavuttamisessa. Parempi viestintä omaisten ja hoitajien välillä sekä omaisten aktiivisempi osallistuminen hoivaan voivat tuoda merkittäviä säästöjä sekä hoitajille että hoito-organisaatioille, kuten yrityksille ja hyvinvointialueille/kunnille. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, kuinka näitä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa.

1 Ennaltaehkäisy ja nopea ongelmanratkaisu

Avoimen ja tehokkaan viestinnän avulla hoitajat ja omaiset voivat havaita ja ratkaista ongelmia kuten terveydentilan muutoksia nopeammin ja ennakoiden, mikä voi vähentää hoitokustannuksia. Ennaltaehkäisemällä ongelmia ja puuttumalla niihin ajoissa voidaan välttää kalliita sairaalajaksoja, hoitotoimenpiteitä ja parantaa asiakkaiden hyvinvointia.

2 Tehokkaampi resurssien käyttö

Kun hoitajat ja omaiset kommunikoivat tehokkaasti, he voivat suunnitella ja järjestää hoitoa paremmin, mikä mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vähentyneitä ylimääräisiä käyntejä, parempaa ajanhallintaa ja tarkoituksenmukaista apuvälineiden käyttöä, mikä voi säästää aikaa hoitajille ja rahaa hoito-organisaatioille.

Olemme esimerkiksi useissa Onervan käyttöönotoissa sopineet kunnan kotihoidon ja omaisten kanssa toimintatavasta jossa omaiset ilmoittavat kotihoidolle 1-2 pv ennen käyntiä jos he aikovat vierailla läheisensä luona eikä kotihoidon käyntiä tarvita sille päivälle. Ilmoitus on tullut Onervaan ja tämän jälkeen kotihoidolla on ollut riittävästi aikaa suunnitella sen päivän käynnit uudestaan. Tai käyttää säästynyt lisäaika muilla asiakkailla.

3 Omaisten osallistuminen hoivaan

Kun omaiset osallistuvat aktiivisesti hoivaan, he voivat tarjota arvokasta apua hoitajille ja vähentää ammattilaisten työtaakkaa. Omaiset ovat usein tärkein tietolähde asiakkaan vointiin, mieltymyksiin ja tarpeisiin liittyen sekä tärkeä tuki asioiden hoidossa kuten kauppa-asioinnissa tai apuna lääkärikäynneissä. Omaisten osallistuminen johtaa usein vähentyneisiin työtunteihin ja pienempiin henkilöstökuluihin hoito-organisaatioille.

Omaisten ja muun tukiverkoston osallistaminen vaatii toimivaa viestintää ja sitä, että kaikilla on yhteinen tilannekuva ikäihmisen voinnista. Tiedon pitää kulkea reaaliajassa ja tietoturvallisesti eri osapuolien välillä.

Image

4 Vähentyneet sairaalahoitojaksot

Parempi viestintä ja omaisten osallistuminen voivat edistää vanhusten terveyttä ja hyvinvointia, mikä voi vähentää sairaalahoitoon johtavia tilanteita. Ajantasainen tilannekuva ja tieto voinnin kehityksestä auttaa ennakoimaan hoidon tarvetta ja estää terveyden romahtamista, mikä usein aiheuttaa myös kustannuspiikin palvelutarjoajalle.

Toimiva viestintä ja omaisten osallistuminen voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä hoito-organisaatioille ja julkiselle terveydenhuollolle.

5 Henkilöstön vaihtuvuuden väheneminen ja työtyytyväisyyden nostaminen

Hyvä viestintä omaisten ja hoitajien välillä voi parantaa työtyytyväisyyttä ja työskentelyilmapiiriä, kuten olemme osoittaneet esimerkiksi Kokemäellä. Omaisten aktiivinen osallistuminen ja tuki voivat auttaa hoitohenkilökuntaa tuntemaan itsensä arvostetuksi ja lisää motivaatiota, mikä voi vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Alentuneet rekrytointi- ja koulutuskustannukset ovat tämän seurauksena merkittäviä säästöjä hoito-organisaatioille.

Image

6 Asiakastyytyväisyyden parantaminen

Kun viestintä omaisten ja hoitajien välillä toimii hyvin ja omaiset osallistuvat aktiivisesti hoivaan, asiakastyytyväisyys yleensä aina kasvaa. Tyytyväiset asiakkaat ja heidän omaisensa ovat todennäköisemmin pitkäaikaisia asiakkaita ja voivat suositella palvelua muille, mikä voi johtaa lisääntyneeseen kysyntään ja alentuneisiin asiakashankintakustannuksiin yksityisillä hoivapalvelutarjoajilla.

Omaisia osallistamalla ja paremmalla viestinnällä merkittäviä säästöjä

Parempi kotihoidon viestintä ja omaisten aktiivinen osallistuminen hoivaan voivat tuoda merkittäviä kustannussäästöjä sekä hoitajille että hoito-organisaatioille. Nämä säästöt voivat syntyä mm.

 • ennaltaehkäisyn ja nopean ongelmanratkaisun
 • tehokkaamman resurssien käytön
 • omaisten osallistumisen
 • vähentyneiden sairaalahoitojaksojen
 • alentuneen henkilöstön vaihtuvuuden ja
 • parantuneen asiakastyytyväisyyden kautta.

Näin ollen panostaminen kotihoidon viestinnän kehittämiseen ja omaisten osallistumisen tukemiseen voi olla erittäin kannattavaa sekä taloudellisesti että laadullisesti.

Seuraavassa kirjoituksessa esittelemme konkreettisen esimerkkilaskelman miten paljon hoivaorganisaatio voi saada euromääräisiä säästöjä vuodessa paremmalla viestinnällä ja omaisten osallistamisella.

format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
 
Vantaan kaupunki kieltää Whatsappin käytön
Lue blogi
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
 
Onervan omaisviestinnän pilotteja laajennetaan Turussa palveluasumiseen
Lue blogi
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen

Olemme jutelleet kahden kunnan kanssa viikon sisällä siitä, miten kotihoidon työkuormaa voidaan helpottaa osallistamalla omaisia läheisensä hoivaan.

Omainen voi käydä läheisensä luona, antaa lääkkeet, ruuan ja viettää aikaa. Tällöin kotihoidon ei tarvitse usein tulla laisinkaan käymään.

Tämä on tietenkin arkipäivää jo nyt ja kuulemma yleistä etenkin viikonloppuisin kun omaisilla on aikaa vierailla läheisensä luona.

Ongelmana vain on, että omaisten käynneistä ei tule tietoa kotihoitoon. Hoitajat tulevat paikalle silti ja turhaan.

Mitä jos omaisilla olisi helppo tapa kuitata käyvänsä läheisensä luona? Ja näin hoitaja tietäisi, että hänen ei tarvitse mennä.

Tieto voisi mennä automaattisesti kotihoidon ohjauksesta vastaavalle ja he voisivat optimoida toiminnan uudestaan kun työvuoroihin tuli tyhjää.

Minkälaisia säästöjä voisimme saada esimerkiksi isohkon kunnan kotihoidolle? (lisää…)

format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
 
Vantaan kaupunki kieltää Whatsappin käytön
Lue blogi
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
 
Onervan omaisviestinnän pilotteja laajennetaan Turussa palveluasumiseen
Lue blogi
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen

Listasin pari viikkoa sitten mitä hyötyä omaisviestinnästä on hoivapalvelutarjoajalle, niin yritykselle kuin kunnalle. Lue kirjoitus omaisviestinnän hyödyistä täältä.

Pureudutaan tässä kirjoituksessa listan ensimmäiseen hyötyyn eli miten omaisviestinnän avulla hoivajille jää enemmän aikaa hoivatyöhön.

1 Hoitajille jää enemmän aikaa hoivatyöhön

 

Eräässä kunnassa vastaava hoitaja oli viettänyt 8 tuntia viikon aikana puhelimessa huolestuneiden omaisten kanssa. Tämä oli kaikki aikaa pois hoivatyöstä.

(lisää…)

format_quote

Se on helppo käyttää, se tuo turvallisuutta ja vähentää huolta hurjasti.

Katso videolta lisää: https://youtu.be/p20nSUQ3JzI

 

Pirjo, omainen
Jyväskylä
format_quote

Lue miten tyytyväisiä Kuopion kaupungin kotihoito sekä asiakkaiden omaiset ovat Onervaan.

https://onervahoiva.fi/kuopion-kotihoito-ja-omaiset-tykastyivat-onervaan/

Kuopiossa kotihoito ja omaiset tykästyivät Onervaan.
 
Vantaan kaupunki kieltää Whatsappin käytön
Lue blogi
format_quote

Me tykätään Onervasta todella paljon. Se helpottaa todella paljon työtä etenkin asiakkailla, joilla on paljon omaisia. Myös asukkaat tykkäävät kun näkevät kuvia esimerkiksi lastenlasten uudesta koirasta tai kuvia mökiltä.

Palvelutalon esimies
Palvelupäällikkö
Turku
format_quote

Huoli äidin voinnista on aina läsnä mutta helppo viestittely hoitajien kanssa on ehdottoman positiivinen asia. Stressi vähenee kun tietämys lisääntyy. Kiitos kuuluu kaikille äitiä hoitaville!

Omainen