Onervan Tietosuoja- ja rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Onerva Hoivaviestintä Oy
Yrjönkatu 38-40 B 22
p. +358 50 326 4989
info@onervahoiva.fi
y-tunnus: 2832827-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Niemijärvi
ville at onervahoiva . fi
p. +358 50 326 4989

3. Rekisterin nimi

 Onerva Omaisviestintä -palvelun (jatkossa ”Palvelu”) asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palveluun tallennettuja tietoja käytetään ensisijaisesti viestintään omaisten, hoitohenkilökunnan ja hoiva-asiakkaan välillä.

Lisäksi tietoja käytetään palvelutarjoajan ja palvelun käyttäjien väliseen asiakassuhteen hoitoon, käyttöaktiivisuuden seurantaan (lokitiedot), asiakastiedottamiseen, hoivatarpeen ennakointiin sekä tilastointitarkoitukseen (anonymisoidusti).

5. Rekisterin tietosisältö

Palveluun kirjataan omaisten ja hoitajien nimi, käyttäjätunnus, sähköposti, IP-osoite (lokitiedoista), käynnit ja aktiivisuus Oneva Omaisviestintäpalvelussa (lokitiedoista).

Hoiva-asiakkaasta kirjataan nimi ja hoivaan liittyvät tiedot ja viestit, joita hoitajat ja omaiset lähettävät. Viestit voivat olla tekstiä, kuvaa tai ääntä.

Palvelussa noudatetaan tiedon minimoinnin ja pseudonymisoinnin periaatteita: käyttäjistä ja hoiva-asiakkaasta ei tallenneta mitään ylimääräistä tietoa ja asiakasta yksilöiviä tietoja ei tallenneta, jos asiakkaan yksilöinti ei sitä nimenomaisesti vaadi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään käyttäjiltä tai heidän edustajiltaan saadun tiedon perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Asiakastietoja ei siirretä tai muutoin luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 Onervan tiedot ovat tallennettuna suomalaisessa palvelinsalissa. Tietoihin ei pääse käsiksi ulkopuoliset osapuolet. Tietoliikenneyhteys on salattu. Pääsyoikeus tietoihin on vain Onervan teknisellä ylläpidolla.

 10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot maksuttomasti pyytämällä tietoja Onervan rekisterivastaavalta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 Asiakkaalla on oikeus vaatia korjattavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti Onerva Hoivaviestintä Oy:lle.

 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 Onervan viestejä ei saa luovuttaa sivullisille ja tietoja voivat käyttää ainoastaan asiakkaan hoivaan osallistuvat tahot sekä omaiset, joille on annettu suostumus.